Rezultaty wyszukiwania

Od 28 kwietnia 2023 nowy obowiązek dla właścicieli nieruchomości

Autor wpisu Beata Pizło w 2023-04-27
0

Co to jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem budynku lub części budynku, czyli energii na potrzeby ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia, a w przypadku budynków niemieszkalnych również oświetlenia.

Kto zleca sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej?:

 • właściciel lub zarządca budynku
 • osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
 • osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu
 • inwestor (przed złożeniem zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie).

Kiedy wymagane jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo trzeba przekazać nabywcy lub najemcy w momencie gdy budynek, część budynku lub lokal będzie:

 • zbywany na podstawie umowy sprzedaży,
 • zbywany na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 • wynajęty.

Nabywca lub najemca nie mogą zrzec się prawa do otrzymania świadectwa.

W jakiej formie można przekazać świadectwo?

Świadectwo charakterystyki energetycznej przekazuje się w formie:

 • papierowej – opatrzone numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz podpisem osobistym osoby uprawnionej

lub

 • elektronicznej – opatrzone numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej.

Fakt przekazania świadectwa, zostanie odnotowany w akcie notarialnym, natomiast w przypadku braku jego przekazania – notariusz pouczy zobowiązanego do przekazania świadectwa o karze grzywny za niewywiązanie się z tego obowiązku.

Jaka jest ważność świadectwa?

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne przez 10 lat od dnia jego sporządzenia. Świadectwa przekazane przed dniem wejścia w życie ustawy (28 kwietnia 2023 r.) zachowają ważność przez okres, na jaki zostały sporządzone. Świadectwo straci ważność przed upływem tego terminu, jeżeli zostaną przeprowadzone roboty budowlano-instalacyjne, w wyniku których zmianie ulegnie charakterystyka energetyczna budynku lub części budynku (np. wymiana okien, wymiana źródła ciepła, docieplenie budynku).

NIE MUSISZ posiadać świadectwa charakterystyki energetycznej jeżeli:

 • budynek podlega ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 • budynek jest używany jako miejsce kultu i do działalności religijnej
 • budynek jest nieruchomością wolnostojącą o powierzchni użytkowej poniżej 50 m kwadratowych
 • budynek jest przeznaczony do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku
 • budynek przemysłowy oraz gospodarczy niewyposażony jest w instalacje zużywające energię, z wyłączeniem instalacji oświetlenia wbudowanego

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie ujawniony

Porównaj oferty

Zgłoś swoją nieruchomość